Privacy policy

 1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy? 

1.1. De website beschikbaar op het adres www.dkm-customs.com  (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van DKM BVBA, met ondernemingsnummer BE 0880.384.371 en met maatschappelijke zetel te Noorderlaan 72/2, 2030 Antwerpen hierna ook:  “wij” genoemd.

1.2. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. 

1.3. Deze privacy policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website door Verwerkingsverantwoordelijke en/of door verwerkers (bv. externe dienstverleners of onderaannemers) die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.  

Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in onze diensten. 

1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven. 

1.5. Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@dkm-customs.com. Wij zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. 

1.6. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 01/12/2020. 

1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben. 

2. Wie zijn wij en hoe kunt ons contacteren ? 

Rechtsvorm: BVBA 

Vennootschapsnaam: DKM 

Handelsnaam: DKM-Customs 

Maatschappelijke zetel: Noorderlaan 72/2, 2030 Antwerpen, Belgium 

BTW-nummer: BE 0880.384.371 

Telefoonnummer: +32 (0)3 205 60 20 

E-mail: info@dkm-customs.com 

Hyperlink(s) Website: www.dkm-customs.com   

3. Contactgegevens  

Luc de Kerf 

Luc.dekerf@dkm-customs.com 

+32 (0)479 11 16 33 

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld enkel om: 

 • Een zo storingsvrij mogelijke werking van onze website te waarborgen en om malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van mogelijk misbruik op te sporen en te voorkomen. 
 • U onze nieuwsbrief en ander elektronische communicatie toe te sturen. 
 • U correct verder te helpen in functie van alle nodige douaneformaliteiten. 
 • Onze wettelijke verplichtingen na te komen of te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. 
 • Een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, zelfs indien die derde buiten de EU is gevestigd. 

5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door de knop ok aan te klikken voorafgaand aan het gebruik van de Website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de Website – geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy. 

6. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

6.1. Op of via de Website verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, volgende gegevens: Naam, mailadres en telefoonnummer, alsook bedrijfsgegevens die je ons bij jouw registratie en daarna aan ons verstrekt. 

6.2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt. 

7. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Verwerkingsverantwoordelijke)? 

In principe delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders dan de personen die voor ons werken, evenals met de leveranciers die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.  

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken.

9. Wat zijn uw rechten?   

9.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om: 

 • Inzage van uw persoonsgegevens; 
 • Verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens; 
 • Beperking van de verwerking die op u betrekking heeft. 

9.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. 

9.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

9.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. 

9.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit. 

9.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR. 

9.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u ons eenvoudigweg een verzoek richten op  
info@dkm-customs.com waarbij u zich afdoende dient te identificeren. 

10. Wat zijn onze verplichtingen? 

10.1. Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens. 

10.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven. 

10.3. [Indien van toepassing – Wij hebben een Data Protection Officer aangewezen die ons informeert en adviseert over onze verplichtingen op grond van de GDPR, die toeziet op de naleving van de GDPR en het contactpunt is met de bevoegde privacyautoriteiten.] 

10.4. Wij werken mee met de bevoegde privacyautoriteiten (op hun verzoek). 

10.5. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.  

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u. 

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres info@dkm-customs.com  

10.6. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen. 

11. Cookies 

11.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. 

11.2. Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, door het vakje aan te vinken voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Website. 

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt: 

 1. Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser fsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren. 
 2. Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.  
 3. Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren. 
 4. Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

 

 11.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan info@dkm-customs.com

11.4. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  

11.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert. 

Vragen? Contacteer ons gerust: info@dkm-customs.com